Skip to content

Algemene voorwaarden

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van invest.immo.
AANSPRAKELIJKHEID

Mediafin NV doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar websites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze website onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Mediafin NV is niet aansprakelijk voor illegale content op de website, op voorwaarde dat:

· Mediafin NV niet daadwerkelijk kennis heeft van illegale activiteit of illegale inhoud en, wanneer het een vordering tot schadevergoeding betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit de illegale activiteit of de illegale inhoud duidelijk blijkt; of

· Zodra Mediafin NV dergelijke kennis of dergelijk besef krijgt, prompt handelt om de illegale inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.


Mediafin NV zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt, op voorwaarde dat bovenstaande regels nageleefd worden. In geval dat Mediafin NV hier niet van op de hoogte is gesteld of redelijk van op de hoogte zou moeten zijn, is Mediafin NV evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze website geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

Mediafin NV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Mediafin NV heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Mediafin NV mag in alle gevallen informatie van de website verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Wanneer er illegale content van de website verwijderd wordt, zal de makelaar in kwestie hiervan op de hoogte gesteld worden in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Als makelaars frequent illegale inhoud verstrekken, zullen ze geschorst worden voor een redelijke periode na voorafgaande waarschuwing.

HYPERLINKS

Op de website van Luxury Leads vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Mediafin NV heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Mediafin NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Mediafin NV automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Mediafin NV en deze derde partijen.

Als je zelf een hyperlink vanop je eigen website naar onze website wil creëren, kan je contact opnemen met de webmaster die je vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan je per mail contacteren op het adres privacy@mediafin.be. Mediafin NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgave van redenen een link naar haar website te weigeren.

VIRUSSEN EN MISDRIJVEN

Mediafin NV doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid ervan. Mediafin NV kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, te wijten aan dergelijke informaticamisdrijven.

GESCHILLEN

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik of de inhoud van deze website, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Mediafin NV kan uitsluitend gedagvaard worden voor de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel. De gebruiker van deze website mag worden gedagvaard voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van Mediafin NV.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediafin NV gebruikt worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het kopiëren van werken voor louter persoonlijk en niet-professioneel gebruik en voor het verspreiden van werken in de privésfeer.

De auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het logo, de content, de look & feel, en de lay-out van deze website komen uitsluitend toe aan Mediafin NV of haar licentiegevers.
De volledige inhoud van de website, inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, logo’s, knoppen, HTML-codes, database en pictogrammen, handels- en domeinnamen, en alle andere onderdelen van de website, zijn intellectuele eigendom van Mediafin NV of haar licentiegevers. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en is ook beschermd als databank zowel door het auteursrecht als door het sui generis databankenrecht.

Mediafin NV mag informatie van deze website verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van een mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Bepaalde namen, logo’s en andere tekens op deze website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Mediafin NV of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de rechthebbende, waaronder Mediafin NV, is elk gebruik van deze namen logo’s en/of tekens verboden.

Het is verboden om het geheel of een deel van de website te kopiëren, te vertalen, aan te passen, of te wijzigen. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is verboden. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele, toebehoren aan Mediafin NV of haar licentiegevers.

Elke rechts- of natuurlijke persoon die auteursrechtelijk beschermde teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere werken aan Mediafin NV bezorgt, garandeert dat de auteursrechthebbende(n) een gebruiksrecht aan Mediafin NV verleent/verlenen om deze werken te exploiteren volgens de hierna bepaalde modaliteiten en voorwaarden.

Voormeld gebruiksrecht (i) is niet-exclusief, (ii) is overdraagbaar en sublicentieerbaar, (iii) wordt verleend voor alle gebruiken in de ruimste zin in verband met de bedrijfsactiviteiten van Mediafin NV en/of Luxury Leads (zowel online als via magazine), waaronder maar niet beperkt tot het recht om de werken te reproduceren, aan te passen, te vertalen en mee te delen aan het publiek, (iv) wordt verleend voor een termijn gelijk aan de volledige wettelijke beschermingsduur van de auteursrechten; en (iv) geldt voor alle landen ter wereld.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van Mediafin NV, is Mediafin NV geen vergoeding verschuldigd in ruil voor dit gebruiksrecht.

AANTAL ACTIEVE AFNEMERS

 

Volgens de EU Digitaledienstenverordening moeten het gemiddelde aantal actieve gebruikers over de laatste zes maand op de websites van online platformen gepubliceerd worden. Dit zal op 01/07/2024 dus kunnen bekendgemaakt worden.